Oczyszczalnie szarżowe (okresowe)

Oczyszczalnie szarżowe

Oczyszczalnie okresowe (szarżowe) są zalecanedo oczyszczania ścieków które pojawiają się okresowooraz do oczyszczania zrzutów koncentratów pochodzących z instalacji wyciągowych .

 • Oczyszczanie popłuczyn z instalacji wyciągowych z linii do obróbki wstępnej i zasadniczej
 • Oczyszczanie ścieków okresowych
 • Specyficzne sposoby oczyszczania różnego rodzaju ścieków
 • Kontrole analityczne przed zrzutem

 

Oczyszczalnie okresowe (szarżowe) są idealne do przetwarzania małych i średnich dziennych ilości ścieków.

Są one odpowiednie do oczyszczania odpadów zawierających zanieczyszczenia, które wymagają zastosowania określonego i nieciągłego procesu.

W związku z tym ich obróbka jest elastyczna. Dzięki uprzedniemu monitorowaniu wody przed jej wypuszczeniem pozwala również na powtórne przetworzenie w celu poprawy skuteczności procesu oczyszczania.

Ponadto,  instalacje szarżowe zajmują ograniczoną powierzchnię i pozwalają na lepsze zarządzanie napływającymi ściekami oraz lepszą kontrolę procesu.

PLUSY:

 • Monitorowanie wody przed zrzutem
 • Elastyczne traktowanie
 • Możliwość powtórzenia operacji
 • Niewielka powierzchnia do instalacji
 • Ekonomiczne oszczędności

 

Oczyszczalnie fizyko-chemiczne

W przypadku nieciągłych i nieregularnych przepływów ścieków zaleca się stosowanie chemicznych i fizycznych instalacji okresowych.

Instalacje fizyko-chemiczne okresowe mają takie same sekcje oczyszczania jak Instalacje fizyko-chemiczne ciągłe (ale w sposób sekwencyjny).

 • Zakwaszanie
 • Adsorpcja
 • Koagulacja
 • Neutralizacja
 • Usuwanie metali ciężkich
 • Flokulacja
 • Sedymentacja / dekantacja
sbr water treatment plants
sbr plant
sbr
sequencing batch reactor
sbr wastewater treatment

Instalacje biologiczne SBR (reaktor biologiczny szeregowy / sekwencyjny)

Instalacje biologiczne SBR składają się z systemów wyrównywania, napowietrzania, denitryfikacji i sedymentacji ścieków w jednym reaktorze lub w większej liczbie reaktorów o określonych sekwencjach operacyjnych.

Instalacja SBR rozwija mieszankę kultur bakterii, które są w stanie usunąć ChZT, BZT i składniki odżywcze obecne w oczyszczonych ściekach.

Głównymi sekcjami instalacji SBR są:

 • Załadunek
 • Napowietrzanie
 • Sedymentacja
 • Zrzut

Instalacje te są wskazane dla:

 • Obróbka koncentratów z instalacji wyciągowych
 • Oczyszczanie zrzutów okresowych
 • Oczyszczanie ścieków o zmiennym natężeniu przepływu
 • Redukcja ChZT
 • Redukcja BZT
 • Nitryfikacja
 • Denitryfikacja
 • Usuwanie fosforanów
sbr treatment
sbr water treatment
sbr wasterwater treatment plants