Instalacje membranowe : odwrócona osmoza, ultrafiltracja, MBR

Instalacje membranowe: Odwrócona osmoza / Ultrafiltracja / MBR

Fachowa wiedza, doświadczenie i niezawodność w sektorze instalacji membranowych.

 • Instalacje odwróconej osmozy
 • Instalacje ultrafiltracyjne
 • Instalacje nanofiltracji
 • Instalacje do mikrofiltracji
 • Instalacje nstalacje membranowe MBR

Demineralizacja, odzyskiwanie i ponowne użycie wody, odsalanie. Systemy membranowe do oczyszczania wody pierwotnej, procesowej i spalin.

Technologie oczyszczania membranowego zostały w ostatnich latach znacząco rozwinięte.

Główną zaletą jest to, że nie jest konieczne dodawanie dodatkowych środków chemicznych w celu oddzielenia zanieczyszczeń od wody.

Zasada jest bardzo prosta, ponieważ membrany działają jak filtry i dlatego mogą być stosowane jako ważna alternatywa dla tradycyjnych instalacji, ponieważ zużycie energii może być zredukowane.

Systemy odwróconej osmozy, nanofiltracji, ultrafiltracji, mikrofiltracji i MBR wykorzystują system filtracji stycznej.

Instalacje membranowe sa glównie wykorzystywane do:

 • Demineralizacji
 • Odzyskiwania i ponownego użycia wody
 • Całkowitego zmiękczenia
 • Częściowego zmiękczania
 • Odsalania słonej wody
 • Odsalanie wody morskiej
 • Oczyszczania odcieków na wysypiskach
 • Obróbki emulsji olejowej
 • Redukcji ChZT
 • Obróbki i regeneracji kąpieli odtłuszczających
 • Zmniejszenie zawartości amoniaku
 • Zmniejszenia zawartości azotu
 • Oczyszczania penetrantów
 • Oczyszczania wody do produkcji napojów
 • Usuwania bakterii
 • Odbarwiania ścieków

Instalacje odwróconej osmozy i nanofiltracji

Instalacje odwróconej osmozy wykorzystują selektywność membranową w celu uzyskania demineralizacji wody. Proces ten nie składa się tylko z fizycznej przeszkody (wytwarzanej przez wymiary porów membrany) w przejściu cząsteczek, ale wykorzystuje różne chemicznie powinowactwo roztworów z membraną, pozwalając na przejście cząsteczek hydrofilów (lub wodopodobnych).

Instalacje nanofiltracyjne są zwykle używane do zmiękczania. Instalacje nanofiltracji różnią się od instalacji z odwróconą osmozą w zależności od typu zainstalowanej membrany. Membrana nanofiltrująca ma większe pory i nie zatrzymuje wszystkich soli, a jedynie molekuły o większych rozmiarach. Nanofiltracja jest stosowana głównie do usuwania roztworów organicznych (substancje barwiące, azotany, itp.) oraz jonów wielowartościowych.

Instalacje odwróconej osmozy i nanofiltracji pracują pod wysokim ciśnieniem.

nanofiltration plants
ultrafiltration
simpec ultrafiltration plants

Instalacje ultrafiltracji i mikrofiltracji

Instalacje ultrafiltracyjne z membranami ceramicznymi stosowane są głównie do rozdzielania związków o średnio-wysokiej masie cząsteczek. Instalacje ultrafiltracyjne stosowane są na ściekach, w obiegu zamkniętym, w celu osiągnięcia wymaganego stężenia roztworu przesączu zwanego permeatem. Zaletą membran ceramicznych jest to, że są one odporne na różnego rodzaju zanieczyszczenia i mogą być myte różnymi produktami chemicznymi w wysokiej temperaturze.

Urządzenia do mikrofiltracji stosowane są głównie do usuwania zanieczyszczeń stałych, szczególnie obecnych w ściekach. Instalacje do mikrofiltracji są często stosowane jako instalacje do odwróconej osmozy, nanofiltracji i ultrafiltracji. Instalacje ultrafiltracji i mikrofiltracji pracują przy niskich cisnieniach.

ultrafiltrations
membrane plants
reverse osmosi plants

Instalacje MBR (bioreaktor membranowy)

W instalacjach MBR stosowane są membrany z blachy płaskiej. Membrany tego typu pracują zanurzone w bioreaktorze i skutecznie usuwają zawiesiny i zanieczyszczenia. Membrany MBR zastępują sekcje sedymentacyjne.

Technologia MBR w połączeniu z instalacjami odwróconej osmozy pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wody.

Membrany MBR mogą pracować zanurzone w bioreaktorze zawierającym dużą ilość osadów aktywnych, co wspomaga proces redukcji BZT i azotu.

Membrany MBR łączą w sobie biologiczne oczyszczanie z technologią membranową.

Technologia MBR redukuje wymiary  powierzchni oczyszczalni biologicznej

ultrafiltration membrane plants
ultrafiltration membrane
reverse osmosis
uf membrane plant
nanofiltration plants
industrial ultrafiltration
ultrafiltrations
ultrafiltration plants
ultrafiltration plants
ultrafiltration plant
nanofiltration plant simpec
microfiltration
uf membrane plants